Dom Dziecka nr 1

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA 1)

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Dom Dziecka Nr 1 z siedzibą w Gliwicach, ul. Toszecka 25, w imieniu którego działa dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach.
Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w Zarządzeniu organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów wynikających z wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych Inspektor Ochrony Danych Administratora
Inspektorem Ochrony Danych w Jednostce jest: Magdalena Matuszak; adres e-mail: matuszak_m@cpz.gliwice.eu
Celem przetwarzania danych osobowych jest realizująca zadania miasta Gliwice poprzez zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej.
Podstawą przetwarzania danych osobowych są: Art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; 1) Przepisy prawa: a. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej b. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. o instytucjonalnej pieczy zastępczej. 2) Zgoda osoby, której dane dotyczą.
Odbiorcami danych mogą być jednostki, z którymi Dom Dziecka Nr 1 współpracuje w celu realizacji ciążących na niej zadań: a. Inne miejskie jednostki organizacyjne tj,. placówki oświatowe, poradnie psychologiczno pedagogiczne. b. Publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, poradnie specjalistyczne, szpitale. c. Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno-Konsultacyjne. d. Policja. e. Sądy Rejonowe. f. Inne placówki oświatowe, terapeutyczne, ośrodki wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze - spoza terenu Miasta Gliwice. g. Wolontariusze. h. Organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży. i. Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, o których mowa w pkt. 4 pkkt 1), będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Teczki osobowe wychowanków – 50 lat po skreśleniu wychowanka z ewidencji
Dane osobowe, o których mowa w pkt 4 ppkt 2), będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 6.
Prawa osób, których dane dotyczą. 7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do: a. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii; b. poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych; c. usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody; d. cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. e. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje dodatkowe:
Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie urzędom i instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 4 ppkt 1) jest obowiązkiem ustawowym.
Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 4 ppkt 2) jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Informacje o danych osobowych nie będą przekazywane do państw trzecich.

1Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęDom Dziecka nr 1
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćBarbara Franiak
Data wytworzenia informacji2020-07-13 11:53:05
Informację wprowadził do BIPBarbara Franiak
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-13 11:53:05
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-09-04 06:28:39
2modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-09-04 06:38:44
3modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-09-22 09:49:58