Dom Dziecka nr 1

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Dom Dziecka nr 1 zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej dd1.bip.gliwice.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego dd1.bip.gliwice.eu

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Termin przeglądu i aktualizacji: 2021-03-22

Data ostatniego przeglądu: 2022-03-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

  1. dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
  2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością serwisu internetowego dd1.bip.gliwice.eu prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Barbara Franiak, adres poczty elektronicznej franiak_b@cpz.gliwice.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 335 41 34. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej serwisu internetowego dd1.bip.gliwice.eu lub jego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element serwisu internetowego dd1.bip.gliwice.eu chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Dom Dziecka nr 1 powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Dom Dziecka nr 1 może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Dom Dziecka nr 1 odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Dom Dziecka Nr 1 ul. Toszecka 25 w Gliwicach

  1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście do budynku za pomocą domofonu i dyżurującego pracownika. Dla klientów dostępne jest wejście główne na posesję placówki lub wejście od ogrodu dla osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich, wejście umożliwiają dostęp osobom o ograniczonej mobilności.

  1. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz dolny prowadzący do pomieszczeń biurowych jednostki.

Dla osób na wózkach pozostałe korytarze i pomieszczenia na  piętrze są niedostępne. W budynku nie ma wind. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika placówki, dane kontaktowe tel. 32 231 46 22, 507732683, email: dd1@cpz.gliwice.eu

  1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika domu dziecka tel. 32 231 46 22, 507732683,email:dd1@cpz.gliwice.eu.

  1. 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe znajdują się od strony ul. Toszeckiej oraz na posesji placówki. Parking nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  2. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń za zgodą opiekuna podopiecznych placówki, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  3. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku można skorzystać z pomocy w języku migowym na poziomie podstawowym po wcześniejszym zamówieniu takiej usługi w sekretariacie CPZiWR Ewa Nowak tel. 32 335 41 37, email: cpz@cpz.gliwice.eu.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego_DD1

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęDom Dziecka nr 1
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćBarbara Franiak
Data wytworzenia informacji2020-07-13 11:53:05
Informację wprowadził do BIPBarbara Franiak
Data udostępnienia informacji w BIP2020-07-13 11:53:05
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1modyfikacja stronyBarbara Franiak2020-09-04 06:42:27
2nowaAndrzej Jerzyk2020-09-14 11:23:18
3nowaAndrzej Jerzyk2020-09-14 11:23:28
4nowaBarbara Franiak2020-09-22 08:53:34
5nowaBarbara Franiak2021-03-22 13:22:49
6nowaBarbara Franiak2021-03-22 13:26:20
7nowaBarbara Franiak2021-03-25 13:04:51
8nowaBarbara Franiak2021-03-25 15:06:24
9nowaBarbara Franiak2022-03-17 12:21:54